Allmänna Villkor

Allmänna Villkor
1. ALLMÄNT Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten
utförs. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i bokningsvillkoren som skickas ut via mail
eller post vid bokningstillfället. Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med
”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. ESAL EXPRESS, org nr 5591398051. Dessa
allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges. Med ”Uppdraget” avses de
Tjänster ESAL EXPRESS AB ESAL EXPRESS AB utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med bokningsvillkoren.
Bokningsvillkoren kompletteras av dessa allmänna villkor. Dessutom är Konsumenttjänstlagen
(1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller Tjänster där Beställaren är
konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor
endast i tillämpliga delar.

2. UPPDRAGET ESAL EXPRESS AB skall utföra Tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den
utsträckning som det behövs och är möjligt. UTRUSTNING ESAL EXPRESS AB tillhandahåller
städutrustning om inget annat överenskommits. Beställaren skall tillhandahålla tillgång till varmt och
kallt vatten och uttömningsmöjlighet. BESTÄLLD TID Detta framgår av bokningsvillkoren som mailats,
ringt in eller postats vid bokningstillfället. BOKNING Med bokning avses per telefon eller e-post av
Beställare godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras
som beskrivet i punkt 4. ESAL EXPRESS AB förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta
meddelas Beställaren före uppdragets starttid. INSTÄLLELSEAVGIFT ESAL EXPRESS AB debiterar en
inställelseavgift på f.n 150 kr per tillfälle, ej rut-berättigad avgift.

3. AVBOKNING Ett förbokat tillfälle kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till ESAL EXPRESS AB
minst 5 arbetsdagar innan bokad tid. För senare ändring eller avbokning än 5 arbetsdagar innan
uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.
Inställelseavgiften faktureras inte om vi ej har varit på plats. Om Uppdraget inte kan utföras på
överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats debiteras det enligt ovan. SJUKDOM Påverkar
inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen. Om debitering sker debiteras dock
ingen inställelseavgift såvida ingen inställelse skett.

4. NÖJD KUND-GARANTI Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.
Engångsuppdrag besiktas av köparen av tjänsten och städaren på plats direkt efter avslutat uppdrag
med vår checklista eller senast 10 dagar efter utfört arbete. Eventuella påpekanden åtgärdas av oss
direkt på plats vid besiktningen av städningen. Gäller ej vid senare besiktning. Då gäller reklamation
se punkt 5. Är du osäker på vad som ingår i vår garanti? Ring oss på 021 421 10 01 mellan 8-16 Måndag
till Fredag.

5. FEL, AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER Beställaren ska underrätta ESAL EXPRESS AB inom skälig tid (
senast 7 dagar efter städningen) efter det att man märkt eller borde ha märkt att Tjänsten är felaktig
(reklamation). ESAL EXPRESS AB åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 12 timmar, om
möjligt. OBS Reklamationstiden gäller måndag till fredag 8,00 till 16,00 och åtgärdas inom 12 timmar.
(Helg ingår Ej i 36 timmar)

6. TILLTRÄDE – IORDNINGSTÄLLANDE Beställaren skall lämna tillträde samt se till att bostaden är i
sådant skick att Tjänsten kan utföras.

7. BETALNINGSVILLKOR Betalning kan endast ske med befriande verkan till ESAL EXPRESS ABs bankgiro
nr 5251-5210. Vid betalning ange Fakturanumret som referens. Vid betalning efter förfallodatum
debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och förseningsavgift på 60kr. Betalning skall ske 10 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras
löpande av Leverantören och betalning skall vara ESAL EXPRESS AB tillhanda senast 10 dagar efter
fakturadatum. Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits.
Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om ESAL EXPRESS AB blir
återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har ESAL EXPRESS AB i efterhand rätt att kräva Beställaren på
motsvarande belopp.

8. KREDITUPPLYSNING ESAL EXPRESS AB gör en mindre kreditupplysning på alla engångsbokningar. Om
Beställaren har betalningsanmärkningar kommer ESAL EXPRESS AB att begära förskottsbetalning innan
uppdraget utförs.

9. ARBETSLEDNING OCH KONTAKTPERSON Arbetet leds och kontrolleras av ESAL EXPRESS ABs
arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse
kontaktperson till vilken ESAL EXPRESS AB kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

9. NYCKLAR MM Det är viktigt att Beställaren kommer överens med ESAL EXPRESS AB hur vi gör med
nyckel så att vi kommer in och kan låsa efter oss när vi är klara. ESAL EXPRESS AB tar fullt ansvar för
utkvitterade nycklar.

10. ANSVAR ESAL EXPRESS AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund
av ESAL EXPRESS AB:s fel. Personskador regleras i enlighet med ESAL EXPRESS AB:s försäkring. Beställaren
skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. ESAL EXPRESS AB kan inte göras
ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens
maskiner/möbler . Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av ESAL EXPRESS AB
utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren.
Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till
ESAL EXPRESS AB. Skaderapport/- anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild
bifogas senast 5 dagar efter utfört arbete.

11. ERSÄTTNINGSANSPRÅK PÅ GRUND AV SKADA Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom
skälig tid skriftligt till ESAL EXPRESS AB, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Skaderapport/- anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas senast 5 dagar efter utfört arbete.
Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

12. FÖRSÄKRING ESAL EXPRESS AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell
skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. ESAL EXPRESS AB har försäkringar som täcker både
person- och sakskada vid varje skadetillfälle. ESAL EXPRESS AB är även försäkrad mot låsbyten som kan
inträffa vid förlust av nycklar.

13. FORCE MAJEURE Händelser utom ESAL EXPRESS AB kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda,
explosionsfara, strejk, lock out, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att
ESAL EXPRESS AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta
kontrakt, fritar ESAL EXPRESS AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om ESAL EXPRESS AB själv vidtar eller är
föremål för sådan konfliktåtgärd.

14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan
ikraftträdande. Villkoren publiceras på ESAL EXPRESS AB hemsida: www.esal.se

15. HÄVNING Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara
på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet
för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter
begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har
betalt, har ESAL EXPRESS AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med
konsumenttjänstlagens bestämmelser.

16. SEKRETESS Varje uppdrag behandlas med sekretess. ESAL EXPRESS ABs medarbetare har skrivit på en
sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla
information och material från ESAL EXPRESS AB i form av referenser och dylikt konfidentiellt.